مصاحبه مدیرعامل محترم شرکت سمنگان ترابر ایرانیان با نشریه چیلان اقتصادی


اخبار سمنگان ترابر

مصاحبه مدیرعامل محترم شرکت سمنگان ترابر ایرانیان با نشریه چیلان اقتصادی

۲۸ مهر ۱۴۰۰

قطع برق فولاد سازان، صنایع وابسته را هم متضرر می کند

مصاحبه مدیرعامل محترم شرکت سمنگان ترابر ایرانیان با نشریه چیلان اقتصادی