هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سمنگان ترابر ایرانیان

هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سمنگان ترابر ایرانیان
جناب آقای سعید طالب رییس هیأت مدیره

جناب آقای هوشنگ پور رضا قلی نایب رییس هیأت مدیره

جناب آقای ناصر ابراهیمی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره