امور قرار دادها

امور قرار دادها

آقای امید صادقی متولد 1358/1/1 دارای کارشناسی مهندسی عمران، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت

دارای چهارده سال سابقه کاری، کارشناس رسمی دادگستری، پایه یک نظارت و اجرا، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، همچنین رئیس بخش پشتیبانی و امور قرار دادها شرکت سمنگان ترابر ایرانیان