برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه HSEC

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه HSEC

ایمنی، بهداشت و محیط زیست به عنوان یک نیاز عملیاتی و جدی متناسب با نیازهای صنعتی، تعهدات و مسئولیت های اجتماعی و الزامات صنعتی بین المللی و ملی، در سطح شرکت سمنگان ترابر ایرانیان مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا تعیین جهت گیری ها و مقاصد هماهنگ و هدف گذاری شده و ایجاد وحدت رویه متناسب با نیازها و ویژگی های حوزه فعالیتی شرکت سمنگان ترابر ایرانیان در صنایع معدنی، در جهت دستیابی به بهترین سطوح عملکرد و ایجاد امکان سیاستگذاری جامع و ایجاد مدیریت هدفمند، منسجم و یکپارچه با رویکردی فعالانه و پیشبینانه در جهت انطباق کامل با الزامات و قوانین ، در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، یک نیاز اولیه و مهم است. که در قالب چشم انداز، ماموریت و خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت سمنگان ترابر ایرانیان تدوین شده است. 

 

چشم انداز  ایمنی، بهداشت و محیط زیست


ایمنی، بهداشت و محیط زیست به عنوان یک اولویت و  ارزش کلیدی در شرکت سمنگان ترابر ایرانیان در راستای توسعه پایدار، صیانت از سرمایه های انسانی و سایر ذینفعان (پیمانکاران، مشاوران، مشتریان، همسایگان و ...)، و تبدیل شدن به یک الگوی پیشرو و دانش بنیان در معادن و صنایع معدنی کشور و خاورمیانه و همتراز با کلاس جهانی، می باشد.

ماموریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست


شرکت سمنگان ترابر ایرانیان متعهد است که با مدیریت موارد مرتبط با  ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره فعالیتی شرکت خود،  یک محیط کار ایمن و سالم برای کلیه کارکنان و سایر ذینفعان خویش فراهم آورده و در زنجیره فعالیت خود تعامل مثبت با محیط زیست داشته باشد.
رویکرد ما اطمینان از مدیریت جامع و یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی فعالیت ها، تجهیزات، تاسیسات و زیرساخت های شرکت سمنگان ترابر ایرانیان، از طریق توسعه سطح توانمندی های حرفه ای و انتقال دانش فنی برتر دنیا در این زمینه و با تاکید بر اصول زیر می باشد.


انطباق
شرکت سمنگان ترابر ایرانیان با تمامی قوانین، مقررات و استانداردهای قابل کاربرد تطابق خواهد داشت. و برای اطمینان از تطابق با آنها روش ها و برنامه های اجرایی لازم را ایجاد و اجرا می نماید. و تطابق با استانداردهای HSE رویکردی کلیدی در آموزش ها، طرحریزی اهداف و برنامه ها، ارزیابی عملکردها و برنامه های انگیزش کارکنان می باشد.

 

پیشگیری


شرکت سمنگان ترابر ایرانیان سیستم های مدیریت را جهت پیشگیری از اقدامات یا شرایطی که تهدیدی برای سلامتی و ایمنی انسانها و محیط زیست باشد، طراحی و ایجاد می نماید. و به حداقل رساندن خطرات و حفاظت از کارکنان و سایر ذینفعان و پیشگیری از مصرف بیهوده منابع و آلودگی هوا، زمین و آب، با به کارگیری فن آوری ها و روش های عملیاتی مناسب، تلاشی پیوسته در شرکت سمنگان ترابر ایرانیان است.


تعهد به مشارکت


شرکت سمنگان ترابر ایرانیان تعهد خود را به همه کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان و سایر ذینفعان اعلام و منتقل می نماید و مشارکتشان را در جلسات و طرحریزی اهداف و برنامه ها خواهان است.

 

بهبود مداوم


شرکت سمنگان ترابر ایرانیان شناسایی فرصت های بهینه سازی مداوم در کارایی و اثربخشی سیستم مدیریت ، بهینه سازی مصرف منابع و تبعیت از اصول این بیانیه را پیوسته دنبال می نماید.


خط مشی  ایمنی، بهداشت و محیط زیست


شرکت سمنگان ترابر ایرانیان تعالی در حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارکنان را بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی پذیرفته شده خویش قرارداده، و توجه به حفاظت و پاسداری از محیط زیست، اهتمام به ارتقا سطح ایمنی و بهداشت کارکنان را رویکرد اصلی خویش می داند.
در این راستا با اعتقاد راسخ به اینکه اگر کار به درستی برنامه ریزی شده و اجرا شود، تمام حوادث قابل پیشگیری هستند، بر آنیم تا به عنوان شرکت برتر حمل و نقل معدنی در سطح کشور و خاور میانه، با عملکردی منطبق با استانداردهای جهانی، اهداف ذیل را سرلوحه فعالیتهای سیستم مدیریت خود قرار دهیم.


ایجاد یک محیط کار سالم

 

انطباق کامل با همه مقررات، قوانین و مقررات و الزامات بهداشت، ایمنی، و محیط زیست

حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و انرژی، و تلاش در جهت کاهش مداوم آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت ها و حرکت به سوی پیشگیری از هر گونه آلودگی

پیشگیری از آسیب ها و بیماری ها، کاهش حوادث، مدیریت و کنترل ریسک و عوامل زیان آور محیط کار

عدم پذیرش عملکردهای غیر از سطح آسیب صفر

آشنا بودن کامل هر یک از کارکنان با کار، و شرح وظایفشان در زمینه ایمنی، بهداشت، و محیط زیست و داشتن آمادگی مناسب برای انجام کار

ایجاد تناسب بین کارکنان و کار محوله

مشارکت دادن همه ذینفعان اعم از کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و غیره در جهت بهبود مداوم سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست

ایجاد یک محیط کار عاری از اعتیاد

بهبود مداوم عملکرد ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

دستیابی به اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست ضامن موفقیت همه جانبه شرکت سمنگان ترابر ایرانیان در کسب و کار خویش خواهد بود.