چشم انداز، ماموریت و خط مشی HSE

چشم انداز، ماموریت و خط مشی HSE

خط مشی اخلاقی سمنگان ترابر ایرانیان در قبال منابع انسانی

    پاسداری از آن انسانی همکاران، در هر شرایط ، اصل حاکم بر همه رفتارها و مقررات است. محیط کار را به گونه‌ای مدیریت می‌کنیم تا احساس ارزشمندی همکاران ، حس همیشگی شرکت باشد.

    پای‏بندی به انصاف و عدالت در همه شئون حرفه‌ای و پرهیز از هرگونه تبعیض در مواجهه با کلیه منابع انسانی را موجبات خشنودی پروردگار یکتا می‌دانیم و به منزله وظیفه در تصمیم‏ گیری‏ ها، مقررات، اعطای فرصت‏ها و نظام‏ های حرفه‌ای بر رعایت عدالت تأکید می‏ ورزیم.

    اطلاع‏ یابی نسبت به هر آنچه با حقوق همکاران در ارتباط است، حق منابع انسانی است و اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل، وظیفه اخلاقی شرکت می باشد.

    منابع انسانی، منافع و اسرار آنان، امانت پروردگار نزد سازمان هستند و امانت داری و رازداری، وظیفه اخلاقی ما است.

    پیشرفت علمی و ارتقای حرفه‌ای، حق منابع انسانی است. با ایجاد فرصت‏ های برابر آموزشی، راه را برای ارتقاء شغلی همه همکاران، فراهم می‏آوریم. در شرکت سمنگان ترابر ایرانیان راه پیشرفت بر کسی بسته نیست.

    حمایت از امنیت شغلی، آسایش و شادابی روحی و تعالی معنوی همکاران، مرام اخلاقی ما است.

    رعایت تناسب بین مسئولیت ‏ها، اختیارات و امکانات از بارزترین مصادیق انصاف در حرفه است.

    مواجهه صادقانه و صریح با کارکنان و پاسخگویی به آنان، توجه و اهمیت دادن به دیدگاه کارکنان را لازمه ماندگاری و پایداری شرکت می‌دانیم

    برخورداری از حقوق عادلانه و متناسب با بازار کار، حق کارکنان است و ما خود را متعهد به تأمین امنیت معیشتی کارکنان در جهت ارتقای آن در همه سطوح می‌دانیم.

    قدردانی از حُسن همکاری کارکنان، آگاهی بخشی و دادن فرصت تغییر رفتار برای همکارانی که در فعالیت حرفه‌ای و رفتاری خود کوتاهی دارند، دو مبنای اخلاقی نظام جامع پاداش و تنبیه است.

    تصحیح و تسهیل ارتباط منابع انسانی با مدیران و ترویج الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر اقتدار و توأم با صمیمیت وظیفه ما است.

خط مشی اخلاقی سمنگان ترابر ایرانیان در قبال منابع انسانی

    پاسداری از آن انسانی همکاران، در هر شرایط ، اصل حاکم بر همه رفتارها و مقررات است. محیط کار را به گونه‌ای مدیریت می‌کنیم تا احساس ارزشمندی همکاران ، حس همیشگی شرکت باشد.

    پای‏بندی به انصاف و عدالت در همه شئون حرفه‌ای و پرهیز از هرگونه تبعیض در مواجهه با کلیه منابع انسانی را موجبات خشنودی پروردگار یکتا می‌دانیم و به منزله وظیفه در تصمیم‏ گیری‏ ها، مقررات، اعطای فرصت‏ها و نظام‏ های حرفه‌ای بر رعایت عدالت تأکید می‏ ورزیم.

    اطلاع‏ یابی نسبت به هر آنچه با حقوق همکاران در ارتباط است، حق منابع انسانی است و اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل، وظیفه اخلاقی شرکت می باشد.

    منابع انسانی، منافع و اسرار آنان، امانت پروردگار نزد سازمان هستند و امانت داری و رازداری، وظیفه اخلاقی ما است.

    پیشرفت علمی و ارتقای حرفه‌ای، حق منابع انسانی است. با ایجاد فرصت‏ های برابر آموزشی، راه را برای ارتقاء شغلی همه همکاران، فراهم می‏آوریم. در شرکت سمنگان ترابر ایرانیان راه پیشرفت بر کسی بسته نیست.

    حمایت از امنیت شغلی، آسایش و شادابی روحی و تعالی معنوی همکاران، مرام اخلاقی ما است.

    رعایت تناسب بین مسئولیت ‏ها، اختیارات و امکانات از بارزترین مصادیق انصاف در حرفه است.

    مواجهه صادقانه و صریح با کارکنان و پاسخگویی به آنان، توجه و اهمیت دادن به دیدگاه کارکنان را لازمه ماندگاری و پایداری شرکت می‌دانیم

    برخورداری از حقوق عادلانه و متناسب با بازار کار، حق کارکنان است و ما خود را متعهد به تأمین امنیت معیشتی کارکنان در جهت ارتقای آن در همه سطوح می‌دانیم.

    قدردانی از حُسن همکاری کارکنان، آگاهی بخشی و دادن فرصت تغییر رفتار برای همکارانی که در فعالیت حرفه‌ای و رفتاری خود کوتاهی دارند، دو مبنای اخلاقی نظام جامع پاداش و تنبیه است.

    تصحیح و تسهیل ارتباط منابع انسانی با مدیران و ترویج الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر اقتدار و توأم با صمیمیت وظیفه ما است.