پروژه های شرکت سمنگان ترابر ایرانیان

احداث کارخانه راهسازی
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود
 • ظرفیت اسمی ورودی : یک و نیم میلیون تن در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : سه و نیم میلیون تن در سال
 • میزان اشتغالزایی : 1400

میزان پیشرفت پروژه ( 81 درصد )

احداث کارخانه سمنگان ترابر ایرانیان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : رمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود
 • ظرفیت اسمی ورودی : 3000 تن
 • ظرفیت اسمی خروجی : 50000 تن
 • میزان اشتغالزایی : 500

میزان پیشرفت پروژه ( 36 درصد )

احداث کارخانه راهسازی
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود
 • ظرفیت اسمی ورودی : یک و نیم میلیون تن در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : سه و نیم میلیون تن در سال
 • میزان اشتغالزایی : 1400

میزان پیشرفت پروژه ( 81 درصد )

احداث کارخانه سمنگان ترابر ایرانیان*
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : رمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود
 • ظرفیت اسمی ورودی : 3000 تن
 • ظرفیت اسمی خروجی : 50000 تن
 • میزان اشتغالزایی : 500

میزان پیشرفت پروژه ( 46 درصد )

احداث کارخانه راهسازی
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود
 • ظرفیت اسمی ورودی : یک و نیم میلیون تن در سال
 • ظرفیت اسمی خروجی : سه و نیم میلیون تن در سال
 • میزان اشتغالزایی : 1400

میزان پیشرفت پروژه ( 81 درصد )

احداث کارخانه سمنگان ترابر ایرانیان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : رمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود
 • ظرفیت اسمی ورودی : 3000 تن
 • ظرفیت اسمی خروجی : 50000 تن
 • میزان اشتغالزایی : 500

میزان پیشرفت پروژه ( 36 درصد )