حمل گندله از فولاد سیرجان ایرانیان ، فولاد بوتیای ایرانیان و فولاد زرند ایرانیان به بندرعباس

نام طرح / پروژه: حمل گندله از فولاد سیرجان ایرانیان ، فولاد بوتیای ایرانیان و فولاد زرند ایرانیان به بندرعباس
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: فولاد سیرجان ایرانیان
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ تير ۱۳۹۹