حمل گندله از فولاد بوتیای ایرانیان و فولاد سیرجان ایرانیان به فولاد غدیر نی ریز

نام طرح / پروژه: حمل گندله از فولاد بوتیای ایرانیان و فولاد سیرجان ایرانیان به فولاد غدیر نی ریز
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: فولاد بوتیای ایرانیان
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ تير ۱۳۹۹