احداث کارخانه سمنگان ترابر ایرانیان

نام طرح / پروژه: احداث کارخانه سمنگان ترابر ایرانیان
ظرفیت کارخانه /پروژه: هشتصد هزار تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: رمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود
تاریخ شروع پروژه: ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
میزان اشتغالزایی: 500
مساحت زمین: 111 هکتار
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: کنسانتره مس سولفیدی ، اسید سولفوریک